REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.parrish.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.parrish.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2. Sklep prowadzi OLIWIA TRADE SP.Z O.O. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000832829 pod adresem ul. Łąkowa 35 84-122 Żelistrzewo NIP: 587-172-47-90, REGON: 385736145, zwany dalej Sprzedawcą.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy :  www.parrish.pl ; e-mail : stokrotka58@wp.pl, telefon 723935344 adres korespondencyjny – ul. Łąkowa 35 84-122 Żelistrzewo

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu  powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

II.  Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a) dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego po naciśnięciu przycisku  – „złóż zamówienie” pod/obok  opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka   zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) adres email

c) numer telefonu

d) nr NIP (w przypadku firmy), Pesel (nie jest konieczny)

e) dane adresowe do wysyłki

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,

b) zwykły przelew,

c) system płatności elektronicznych.

11. Termin  na wykonanie płatności wynosi 1 od 3 dni roboczych.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta  , po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 1-3 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

c) w przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

d) czas może się wydłużyć jeżeli dany producent musi towar uszyć. Jednak klient będzie o tym niezwłocznie poinformowany.

14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPB, Kurier48 . Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

16. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod adresami firm kurierskich.

17. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

19. Dokument potwierdzający zakup w postaci paragonu lub faktury będą wysłane każdorazowo po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym na adres email.

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

21. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciu z uwagi na rozbieżności w charakterystyce obrazu wyświetlanego na różnych urządzeniach.

22. Darmowa wysyłka powyżej 300zł obowiązuje w przypadku przedpłaty na konto.

     

 

IV. Odstąpienie od umowy

1 . W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: OLIWIA TRADE SP.Z O.O. UL.ŁĄKOWA 35 84-122 ŻELISTRZEWO z dopiskiem „Zwrot”.

2. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru  i oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Towar, którego wymiana/ zwrot nie zostanie uznany będzie odesłany na koszt Konsumenta. Po upływie 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia e-mail przez Sklep, gdy Klient nie wyda dyspozycji, co do dalszego postępowania z przesyłką będzie pobierana opłata w wysokości 35,00zł za każdy miesiąc magazynowania.

 

V. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres OLIWIA TRADE SP.Z O.O. UL.ŁĄKOWA 35 84-122 ŻELISTRZEWO  lub na adres poczty elektronicznej: stokrotka58@wp.pl, numer telefonu +48  723 935 344 lub przy użyciu formularza kontaktowego/formularza reklamacji.

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta

 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m. in. Federacji Konsumentów -adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl

3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

4. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

VII. Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych  jest OLIWIA TRADE SP.Z O.O. UL.ŁĄKOWA 35 84-122 ŻELISTRZEWO, NIP: 587 172 47 90, REGON: 385736145 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000832829, zwaną w dalej "Administratorem".

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem .

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są  :

a) Kurier  GLS, DPD

8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

12. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

VIII. Pliki Cookie

1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

2. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają  podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

3. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

4. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

5. Sklep informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone   w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Sklep może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

7. W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);

b) Count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;

c) Cookie Google Analytics;

d) Cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;

e) Cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

IX. GIODO

1.       Baza danych Sklepu została zgłoszona do GIODO.

X. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) Aktywne łącze internetowe,

b) Procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 256mb ,

c) System operacyjny  co najmniej win 98

d) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 800x1200

 

XI. Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.parrish.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

w Parrish Aneta Chmielewska

zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane  są przekazane dane osobowe, OLIWIA TRADE SP.Z O.O. UL.ŁĄKOWA 35 84-122 ŻELISTRZEWO KRS 0000832829

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych to:

- adres e-mail: stokrotka58@wp.pl

- adres pocztowy: ul. Łąkowa 35 84-122 Żelistrzewo

 

3. Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym Parrish.pl Oliwia Trade Sp.z o.o. jest niezbędne do:

    realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;

    zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;

    świadczenia usługi dropshipping;

    obsługi reklamacji i zwrotów;

    obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;

    kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;

 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:

    prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;

   zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej;

    zapewnienia obsługi usług płatniczych;

    zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;

    windykacji należności;

    prowadzenia analiz statystycznych;

    przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

7. Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

 

    w przypadku klienta detalicznego (w tym odbiorcy dropshipping) – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;

    w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego;

 

8. Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

 

9.Oliwia Trade Sp.z o.o. może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

10. Oliwia Trade Sp.z o.o. gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:

    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Oliwia Trade Sp.z o.o.

    cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych;

    zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;

    dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

    dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 

11. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

 

12. Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:

    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

 

13. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy  przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną. Wykaz podmiotów którym udostępniono dane osobowe posiada Oliwia Trade Sp.z o.o.

 

14. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

    zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

 

15. Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

16. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Oliwia Trade Sp.z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

 

17. Oliwia Trade Sp.z o.o. dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Oliwia Trade Sp.z o.o.

W osobie: Agnieszka Dettlaff